top of page

מהם מושגי מפתח

ומה תפקידם בדיאלוג?

”משמעות של מושג“ הוא התפקיד שאנו מטילים על מילה בשיח מסוים. כדי שנוכל לקדם שיח גם אם יש בו מחלוקת עלינו לברר כיצד אנחנו מגדירים את המושגים המרכיבים אותו. בכדי שנוכל להסכים על שפה משותפת.

אותו מושג יתפקד כציון מציאות מסוימת בשיח אנשים חופשיים מדת ובשיח יהודים דתיים. למרות שבשני המקרים תתכן הגדרת מושג בסיסי כמו "היהדות" כשונה מאוד ייתכן כי אנשים חופשיים מדת תופסים את היהדות כתרבות ויהודים דתיים תופסים את היהדות כדת.

בעיון בהגדרת מושגי המפתח להלן, תוכלו להכיר את התמורה שחלה במושגים המאפיינים את תרבות העם היהודי. תוכלו להכיר את הנחות היסוד העומדות בבסיס תפיסה חילונית מחויבת לערכים הומניסטים ולעתיד יהודי.

בכדי שנוכל ליצור שפה משותפת ובעזרתה לנהל דיאלוג פורה, גם אם יש בו מחלוקת. נחוץ להגדיר מושגי מפתח. כגון: מהי יהדות? מה זו חילוניות? מיהו יהודי? מהם ערכים הומניסטים? ועוד.

כאן תוכלו למצוא מגוון תשובות חילוניות לשאלות אלה ולרבות אחרות.

מהי תפיסת היהדות לאור אמונות יהודים חילונים-הומניסטים?

כדי להבין תפיסה זו אנו מביאים לכם ולכן מילון מושגים, ע"פ ספרו של פרופ' יעקב מלכין "יהדות ללא אל? יהדות כתרבות, תנ"ך כספרות" כתר הוצאת ספרים והוצאת יהדות חופשית, 2003.

פרופ' יעקב מלכין מציע הגדרות – תיאור התפקיד והמשמעות – של מושגים, כפי שרבים מהיהודים החילוניים מבינים אותם, בהשתתפם בדיון על יהדותם. הגדרות מעין אלה עשויות למלא תפקיד חיוני בכל הידברות המבוססת על הסכמה ביחס למובנם של מושגי המפתח, גם אם היא הידברות בין צדדים החלוקים זה על זה בדעותיהם.

"להגדיר" משמעותו גם להגביל, לשים גדר סביב מובנה של המילה, ולהוציא מגדר זו את המובנים שאין אנו מתכוונים להם. כל הגדרה מייצגת הנחות מוקדמות, התואמות אמונות ביחס לעניין הנידון. הגדרת היהדות כתרבות למשל, מבטאת אמונה מנוגדת להגדרת היהדות כדת בלבד, כיון שהיא מרחיבה את גדר המשמעות של המושג יהדות. דת יהודית היא לא רק מכלול הלכות ומצוות, אלא מכלול יצירות ותופעות ומנהגים יהודיים – דתיים ולא דתיים – המהווים יחד את הסביבה הרוחנית בה גדלים ומתחנכים אנשים בעם היהודי.

מילון מושגים

bottom of page