top of page

לתרומה

"יהדות חילונית" לוחמת למען דמוקרטיה ישראלית שפויה ברוח מגילת העצמאות.

"יהדות חילונית" הוא הארגון היחידי המכשיר רבנים חילונים-מנהיגי ציבור, חינוך ותרבות ברמה הגבוהה ביותר.

"יהדות חילונית" הינו בין הארגונים היחידים הפועלים בליבת הזהות הישראלית-חילונית.

הארגון מופעל ברובו ע"י מתנדבים/ות, ונתמך בעיקר ע"י כספי תרומות פרטיות.

בשנים האחרונות הצליח הארגון לקבל תמיכה גם מן המדינה ומרשויות מקומיות.

מאז הקמתו הארגון עומד בדרישות רשם העמותות לניהול תקין, וכן הארגון מוכר כמוסד ציבורי לעניין תרומות (סעיף 46).

כל תרומה, גדולה כקטנה, תתקבל בברכה!

התרומה מופנית ישירות לפרויקטים המחזקים את הפעילות בשטח.

bottom of page