top of page

קוד אתי

אתיקה במתן שירותי טקסים של רבנים חילונים (נשים וגברים)

הקדשת זמן לעיצוב הטקס:

רבני מרח"ב מחוייבים להקדיש זמן רב לבעלי הטקסים מתוך הכרה כי כל טקס מחייב היערכות משמעותית הכוללת לימוד ועיצוב פרטני של תכני הטקס.

מצפון:

רבני מרח"ב רשאים לסרב לערוך טקס מטעמי מצפון באשר נדרשים הם לעשות מעשה הנוגד השקפת עולמם היהודית-הומניסטית-חילונית.

שירות אמין ואיכותי:

רבני מרח"ב מייצגים רמה גבוהה של שירות: עומדים בלוח זמנים ולא מקיימים שני טקסים בהפרש שעות אחדות (6 לפחות).

שמירה על סודיות:

רבנים חילוניים נמנעים מהפצת מידע העלול לפגוע בכבודם ופרטיותם של הפונים אליהם.

מנהל תקין:

רבני מרח"ב נוהגים בניקיון כפיים מלא ובכפוף לכל דין בניהול כספיהם בכל התחומים, לרבות ענייניהם האישיים.

כספים:

רבני מרחב אינם מקבלים תשר על עשייתם. במקרים בהם נגבית תמורה עבור עריכת טקס, תיקבע זו מראש ותהיה ברורה לכל הצדדים.

איסור ספסור:

רבני מרח"ב לא יספסרו בטקסים ולא ייגבו כל תשלום עבור העברת מידע אודות מבקשי טקס כלשהו לרב אחר.

תעדוף בטקסים:

רבני מרח"ב שקיבלו פניה לטקס ואינם יכולים להיענות לה ימליצו על רבני מרח"ב אחרים לביצוע הטקס מתוך העדפה להעברת הטקס לידי נשים – חברות מרח"ב.

פתיחות:

מתוך רצון להעצים חיי משמעות לכל אדם המעוניין בזיקה אל התרבות היהודית ולערכים הומניסטיים, עורכים רבני מרח"ב (נשים וגברים), טקסים למגוון הפונים/ות ללא אפליה על רקע העדפה מינית, או שיוך אתני/תרבותי/דתי, לרבות טקסי חיים יהודיים-חילוניים לפונים/ות שהם בני/ות אותו המין, וכן דת, לאום או תרבות אחרת.

זיהוי עצמי:

רבני מרח"ב מציגים עצמם בציבור כרבנים הומניסטיים וחילוניים לפחות בפרסומים הקשורים למילוי תפקידם התרבותי-רוחני.

מי הוא יהודי:

רבנים חילוניים מפעילים פרשנות מרחיבה בנוגע לשאלת "מי הוא יהודי" ויקבלו כיהודי גם מי שמרגיש יהודי (סוציולוגית) מתוך הכרה כי יהדות היא תרבות.  

מוסר אישי:

רבני מרח"ב מייצגים ערכים ומקצועיות המחייבים הקפדה על התנהגותם האישית בחייהם והקפדה בכבודם של צרכני הטקסים. רב לא ינצל לרעה את מעמדו כעורך טקס בשום עניין.

מוסר חברתי בנישואין:

רב חילוני מחויב להשתכנע כי בני זוג העומדים לקיים טקס נישואין אכן פנויים בפועל מקשר זוגי אחר.

המלצה משפטית לנישאים:

בטקסי נישואין מחויבים רבני מרח"ב לסקור בפני הזוגות את המצב המשפטי בישראל (עפ' הבנתם וללא כל מחויבות משפטית) ולהמליץ להם לגשת לעורך דין לייעוץ משפטי ועריכת הסכם לחיים משותפים שיביא להכרה מסודרת במעמדם כידועים בציבור במדינת ישראל.

אמינות: רבני מרח"ב מחויבים לאמינות מלאה בהתנהלותם האישית והציבורית בכל תחום ובכלל זה אמירת אמת בכל עניין.

bottom of page