top of page

מבוא לתרבות היהדות החילונית 

אם תמיד רצית לדעת עוד על יהדות חילונית, ולא היה לך את מי לשאול, אנו מציעים לך את קורס המבוא המהנה "תרבות היהדות החילונית". אין צורך בידע מוקדם.

 

מה אלמד בקורס?

 

"אין להכיר את היהדות כתרבות מבלי להכיר את תרבות היהדות החילונית, כשם שאין להכיר אותה מבלי להכיר את תרבותה הדתית" (פרופ' יעקב מלכין).

היהדות הינה והייתה מראשיתה "תרבות פלורליסטית" – בה חיו והתפתחו תרבויות יהודיות אשר התגבשו בזרמים ובעדות היהודים שחיו לאורך שנים בארץ ישראל ובעשרות ארצות התפוצה. הציונות החילונית ומדינת ישראל הדמוקרטית הן ביטוי רב עוצמה של תרבותנו היהודית העשירה והמתפתחת תמיד.

 

בקורס נפגוש את התמורות בזהות היהודית ובמאפייני תרבותו של העם היהודי, המהווים נושאים מרכזיים בהגות היהודית החילונית. נעסוק ביהדות כתרבות המכילה מגוון של תרבויות יהודיות דתיות וחילוניות. נתבונן בהתפתחות היהדות החילונית בזמן החדש, ונשאל במה מאמינים ומה מגשימים יהודים חילונים? נעמיק בקשר בין הומניזם, יהדות וחילוניות, בתמורות שחלו במושג האל בתרבות היהודית ובמהותו של הפלורליזם ביהדות, כפי שהוא בא לביטוי בהגות וביצירות תרבות מגוונות. נשאל על מקומה של הלאומיות והציונות ביהדות העת החדשה, ונדון במוסר חילוני ובאמונות וערכים הומניסטיים

bottom of page